Καταστατικό

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»

Στην Αθήνα σήµερα 17 Μαρτίου 2019, οι συμμετέχοντες στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας συµφώνησαν , αποφάσισαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

 1. Με το από 15-1-2004 καταστατικό που δημοσιεύτηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αρ.1569/28-1-2004 ιδρύθηκε η ως άνω εταιρία ,µε έδρα την Αθήνα ,οδός Δ.Αιγινητου αρ.6
 2. Με το από 19-2-2004 καταστατικό που δημοσιεύτηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αρ.3575/3-3-2004 τροποποιήθηκε το καταστατικό της, ως προς την έδρα της (άρθρο 1 παρ.3), η οποία µμεταφέρθηκε στην οδό Γρηγορίου Αυξεντίου αρ.13, στην Αθήνα, και ως προς την αλλαγή του Προεδρείου της (άρθρο 11 παρ. 13)
 3. σήµερα µε το παρόν αποφάσισαν την τροποποίηση του καταστατικού.

α) ως προς την έδρα της (άρθρο 1,παp.3). η οποία μεταφέρεται στην οδό Απόλλωνος αρ. 3, στο Ελληνικό Αττικής,

β) ως προς το σκοπό της εταιρείας ( άρθρο 2),

όπου αφαιρείται ο εκπαιδευτικός σκοπός ο οποίος και καταργήθηκε, (διαγράφεται η λέξη <<εκπαιδευτικός>> στην 5η σειρά του άρθρου καθώς και η φράση <<τακτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος>> στην 11 η σειρά του.

γ) ως προς τα µέσα και πόρους .. της εταιρείας (άρθρο 3),

όπου στην παράγραφο 1 (στην 2η-3η σειρά του άρθρου), αφαιρείται η φράση

<< .. οργάνωση τακτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος>> καθώς και στην παράγραφο 2 (στην 4η σειρά) αφαιρείται η φράση << .. εκπαιδευτικών κύκλων>>

δ) ως προς το άρθρο 12, περί αρμοδιοτήτων του Προεδρείου , όπου

στην παραγρ.9,(σειρά 1 η και 2η),αφαιρείται η φράσης« .. τα µέλη της εκπαιδευτικής επιτροπής, η οποία θα συντάξει και τον εσωτερικό κανονισµό για την εκπαιδευτική δραστηριότητα της εταιρείας>> και στην παράγραφο 10, αφαιρείται η φράση << .. για τον τίτλο του διδάσκοντος θεραπευτή>>.

ε) ως προς το άρθρο 13, περί εκπαιδευτικής επιτροπής (η οποία καταργήθηκε), μετονομάζεται η επικεφαλίδα του άρθρου από <<ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ>> σε <<ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΉ EΠITPOΠΗ>> και στην παράγραφο 1, αφαιρείται η φράση << .. οργάνωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στα πλαίσια του ειδικού αντικειμένου της Εταιρείας καθώς και η απασχόληση µε όλα τα ειδικά εκπαιδευτικά ζητήματα >>και αντ αυτού τίθεται << .. ενημερωτικών σεμιναρίων που διενεργούνται εντός της εταιρείας για την ενημέρωση των µελών της>>, καθώς και στην παράγραφο 2 (στην 1η σειρά) αφαιρείται η φράση <<Όλοι οι διδάσκοντες θεραπευτές είναι µέλη της εκπαιδευτικής Επιτροπής .. >> και αντ αυτού τίθεται <<Οι συμμετέχοντες .. >>

στ) ως προς το άρθρο 14, µε το οποίο καταργείται η επικεφαλίδα του<< ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛ.Ε.Φ.Υ.Π.Α.Ψ. >> και αντ αυτού τίθεται <<ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ>>.

Κατά τα λοιπά ισχύει το από 28-1-2004 καταστατικό µε τις γενόµενες τροποποιήσεις.

 • 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ.
 1. Ιδρύεται Εταιρεία µε την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Φαινομενολογικής – Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας» και µε διακριτικό τίτλο ΕΛ.Ε.Φ.ΥΠ.Α.Ψ.
 2. Σε περίπτωση συναλλαγών ή σχέσεων της Εταιρείας µε πρόσωπα, φορείς ή εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή όπου τυχόν γίνει χρήση ξένης γλώσσας, η ως άνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται ως εξής: «Hellenic Society of Daseinsanalysis (HSDA) ή Ελληνική Εταιρεία Daseiη-ανάλυσης».
 3. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται το Ελληνικό Αττικής καθώς και η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Απόλλωνος 3, ΤΚ. 16777. Η ΕΛ.Ε.Φ.ΥΠ.Α.Ψ. μπορεί να αλλάζει διεύθυνση οποτεδήποτε µε απόφαση του Προεδρείου.
 • 2.ΣΚΟΠΟΣ

Η ΕΛ.Ε.Φ.ΥΠ.Α.Ψ. είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων 784 του Κώδικα (βλ. § 17), που εκπροσωπεί τους Έλληνες θεραπευτές οι οποίοι ασχολούνται µε την μελέτη και πρακτική της Φαινομενολογικής – Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας. Ο σκοπός της Εταιρείας είναι επιστημονικός, ερευνητικός, και κοινωφελής. Περισσότερο συγκεκριμένα, στους σκοπούς της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται η Βασική και η Θεωρητική Έρευνα ο-το πεδίο της Υπαρξιακής και της Φαινομενολογικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας, σε συνεργασία µε Ινστιτούτα Φιλοσοφίας, Φιλοσοφικές Σχολές και Ιατρικές Ειδικότητες Ελληνικών και Διεθνών Πανεπιστημίων, καθώς και η Εμβάθυνση, η Εξέλιξη και η Διεύρυνση της Υπαρξιακής Αναλυτικής Φαινομενολογίας. Επίσης, η διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων, ασκήσεων, ηµερίδων και συνεδρίων, η οργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα µέλη της εταιρείας η δημοσίευση βιβλίων, μεταφράσεων και επιστημονικών εργασιών, η έκδοση περιοδικού, ηλεκτρονικού ή εντύπου και η δημιουργία Ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο.

 • 3. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 1. Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας θα είναι η διοργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων, ασκήσεων, ηµερίδων, συνεδρίων ενηµερωτικών και επιµορφωτικών σεµιναρίων, µε στόχο την διάδοση, διαµόρφωση, εµβάθυνση και την προαγωγή του daseίη-αναλυτικού βλέµµατος, δηµοσίευση βιβλίων, µεταφράσεων και εργασιών, η επιδίωξη της συµβολής ξένων Αναλυτών και Θεραπευτών στις δραστηριότητες της εταιρείας, η συνεργασία ή/και η συµµετοχή της εταιρείας σε άλλα ηµεδαπά ή αλλοδαπά Σωµατεία ή Εταιρείες, η έκδοση περιοδικού, ηλεκτρονικού ή εντύπου, η δηµιουργία Ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο και η συνεργασία της Εταιρείας µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και η συµµετοχή σε εθνικά ή αλλοδαπά χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα.
 2. Πόροι: Τα έσοδα της εταιρείας θα πρέπει να προέρχονται από τα δικαιώµατα εγγραφής των µελών, από τις εισφορές και τις συνδροµές των µελών, από τις έκτακτες συνδροµές των µελών, από τα έσοδα από τα δικαιώµατα εγγραφής για την παρακολούθηση’ συνεδρίων, και άλλων περιοδικών ή µη εκδηλώσεων της εταιρείας, από τα έσοδα από τις εκδόσεις της εταιρείας, από την αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων και πρωτοβουλιών, από δωρεές, χορηγίες, κληρονοµιές και κληροδοσίες και γενικά από κάθε έσοδο προερχόµενο από νόµιµη αιτία ή δραστηριότητα ώστε να ενισχύεται η προώθηση των σκοπών και του έργου της εταιρείας. Έκτακτη εισφορά για την αντιµετώπιση σοβαρού οικονοµικού θέµατος επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη πρόταση του Προεδρείου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή εκτάκτου.
 3. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Επτακόσια Ευρώ (700 €) και καταβλήθηκε ισοµερώς από τους υπογράφοντες.
 • 4.ΜΕΛΗ

Μέλη της ΕΛ.Ε.Φ.ΥΠ.Α.Ψ. µπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως φύλου, Έλληνες και Αλλοδαποί, που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς, τους στόχους και τις δραστηριότητες της εταιρείας και πληρούν επαρκώς τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. Τα µέλη διακρίνονται σε Τακτικά, Δόκιµα, Επίτιµα και Πρόσεδρα.

 1. Τακτικά Μέλη

1.1 Διπλωµατούχοι ψυχοθεραπευτές – daseίη-αναλυτές που πληρούν τα κριτήρια της Εταιρείας.

1.2 Επίσης, θα µπορούν να γίνουν δεκτά ως τακτικά µέλη υποψήφιοι που θα µπορούν να επιδείξουν ανάλογη εκπαίδευση ή που θα εγκριθούν από το Προεδρείο της Εταιρείας.

 1. Δόκιµα Μέλη

Τα δόκιµα µέλη έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των τακτικών µελών, εκτός του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα και στις επιτροπές της εταιρείας. Συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας που αποσκοπούν στην εµβάθυνση και την περαιτέρω διαµόρφωση ενός daseίη-αναλυτικού βλέµµατος.

 1. Πρόσεδρα Μέλη

Ως Πρόσεδρα µέλη µπορεί να γίνουν δεκτά άτοµα που βρίσκονται κοντά στην Εταιρεία, ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της και προωθούν το έργο της αλλά που δεν είναι θεραπευτές ή δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξής τους στην εταιρεία ως τακτικών µελών. Τα Πρόσεδρα µέλη γίνονται δεκτά µετά από απόφαση του Προεδρείου. Οι ετήσιες εισφορές των προσέδρων µελών ορίζονται στο µισό (1/2) του ποσού που θα καθορίζεται για τα υπόλοιπα µέλη.

 1. Επίτιµα µέλη.

Μετά από αίτηµα του Προεδρείου µπορούν µέσω της Γενικής Συνέλευσης να αναγνωριστούν ως Επίτιµα µέλη άτοµα τα οποία έχουν προσφέρει σηµαντικά σε θέµατα της Εταιρείας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή/και έχουν τύχει ευρύτερης αναγνώρισης στο πεδίο της Φαινοµενολογίας και της Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας. Επίσης, µπορούν να αναγνωριστούν ως επίτιµα µέλη διδάσκοντες και επόπτες αναγνωρισµένου κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσκεκληµένοι της εταιρείας. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις είναι ακόµη δυνατή η ανάδειξη επίτιµου προέδρου. Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν καµία οικονοµική υποχρέωση στην εταιρεία. Ανακηρύσσονται παµψηφεί µε απόφαση του (ΔΣ) Προεδρείου µετά από πρόταση δύο τακτικών µελών και έγκριση της ΓΣ.

 1. Η ιδιότητα του µέλους σε άλλη Εταιρεία ή Σύλλογο δεν αποκλείει την αποδοχή κάποιου υποψήφιου στην ΕΛ.Ε. Φ. ΥΠ.Α. Ψ.
 • 5. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤ ΛΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
 1. Για την αποδοχή υποψηφιότητας είτε για Τακτικό είτε για Δόκιµο µέλος, είναι απαραίτητα:

α. Γραπτή αίτηση.

β. Γραπτή πρόταση από δύο Τακτικά µέλη της Εταιρείας.

γ. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.

δ. Τεκµηριωµένη γνώµη δύο µελών του Προεδρείου της Εταιρείας, τα οποία θα ορίσει το Προεδρείο, µετά από προσωπική συνέντευξη καθενός από αυτά µε τον/την υποψήφιο/α,

 1. Για την αποδοχή αποφασίζει το Προεδρείο.
 2. Η αποδοχή κάποιου τακτικού µέλους γίνεται µόνον µε οµοφωνία του Προεδρείου.
 3. Για τα πρόσεδρα µέλη η απόφαση αποδοχής τους λαµβάνεται από το Προεδρείο µε απλή πλειοψηφία.
 4. Εάν, µε απόφαση του (Προεδρείου) απορριφθεί αίτηση εγγραφής µέλους, επιτρέπεται επαναφορά της αίτησης στο Προεδρείο µετά ένα έτος. Σε περίπτωση εκ νέου αρνητικής απάντησης, ο ενδιαφερόµενος αλλά και οποιοδήποτε µέλος µπορεί να προσφύγει στην αµέσως επόµενη ΓΣ, η οποία αποφασίζει αµετακλήτως για την αποδοχή ή µη της υποψηφιότητας. Το ίδιο δικαίωµα προσφυγής στη ΓΣ έχει οποιοδήποτε µέλος και κατά απόφασης του Προεδρείου που δέχεται την αίτηση εγγραφής µέλους.
 5. Η εγγραφή του µέλους ολοκληρώνεται µε την καταβολή του δικαιώµατος εγγραφής, που καθορίζεται και αναπροσαρµόζεται περιοδικά µε απόφαση του Προεδρείου. Με απόφαση του Προεδρείου ρυθµίζεται και το θέµα της τακτικής συνδροµής των µελών, που δυνατόν να είναι µηνιαία, εξαµηνιαία ή ετήσια καθώς και των εκτάκτων συνδροµών.
 • 6. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
 1. Τα µέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από την εταιρεία υποβάλλοντας γραπτή δήλωση αποχώρησης. Η υποχρέωση εκπλήρωσης των οικονοµικών υποχρεώσεων του τρέχοντος οικονοµικού έτους παραµένει παρά την αποχώρηση. Η αποχώρηση ισχύει αυτοδικαίως από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
 2. Η Εταιρεία µπορεί από την πλευρά της να αποκλείσει κάποιο µέλος του.
 3. Ο αποκλεισµός ενός µέλους από την Εταιρεία µπορεί να προκληθεί λόγω εκσεσηµασµένης παραβίασης των καθηκόντων του ως µέλους και λόγω ανάρµοστης συµπεριφοράς.
 4. Για τον αποκλεισµό αποφασίζει το Προεδρείο µε οµοφωνία.
 • 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Τα µέλη υποχρεούνται σε τήρηση των διατάξεων του καταστατικού, σε τήρηση των αποφάσεων του Προεδρείου και της ΓΣ, όπως επίσης και σε απρόσκοπτη και συνεχή προσέλευση και συµµετοχή στις συγκαλούµενες ΓΣ. Δικαίωµα ψήφου στην ΓΣ καθώς και δικαίωµα εκλογής έχουν µόνον τα τακτικά µέλη. Δικαίωµα για να θέτει κανείς θέµατα, ζητήµατα και αιτήµατα, έχουν όλα τα µέλη.

 • 8. ΟΡΓ ΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΕΛ.Ε.Φ.ΥΠ.Α.Ψ. έχει ως όργανα και επιτροπές λειτουργίας της τα κάτωθι:

 1. Γενική Συνέλευση (ΓΣ)
 2. Προεδρείο
 3. Επιτροπές της Εταιρείας (πχ. εσωτερική επιµορφωτική επιτροπή, συντακτική επιτροπή κ.α. §12.9 κ 12.10)
 4. Διαιτητικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών
 • 9. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 1. Η Γενική Συνέλευση των µελών αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε άλλο ζήτηµα της εταιρείας που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα του Προεδρείου.
 2. Συγκαλείται σε τακτικές συνεδριάσεις µια φορά το χρόνο.
 3. Η πρόσκληση των µελών για ΓΣ γίνεται προ 15 τουλάχιστον ηµερών, υποχρεωτικώς, µε ατοµικές προσκλήσεις ή/και µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Η πρόσκληση δυνατόν να δηµοσιευτεί παράλληλα και στον ηµερήσιο ή περιοδικό Τύπο, αν τούτο κριθεί απαραίτητο από το Προεδρείο.
 4. Το Προεδρείο ή τα 2/3 των µελών µπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, µε την προϋπόθεση το αίτηµα της σύγκλισης να έχει ζητηθεί δύο (2) εβδοµάδες νωρίτερα. Τα µέλη του Προεδρείου οφείλουν να παρευρίσκονται απαραιτήτως στην ΓΣ, όπως επίσης και αυτοί οι οποίοι υπέβαλαν την σχετική αίτηση.
 5. Η εισήγηση για την τακτική και την έκτακτη ΓΣ πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδοµάδες πριν για την τακτική και µία (1) εβδοµάδα πριν για την έκτακτη ΓΣ, µαζί µε την ηµερήσια διάταξη.
 6. Τα θέµατα εκτός ηµερησίας διατάξεως πρέπει να εγχειρίζονται δύο τουλάχιστον εβδοµάδες πριν στο Προεδρείο. Για την αποδοχή τους ή όχι αποφασίζει η ΓΣ µε απλή πλειοψηφία.
 7. Έγκυρες αποφάσεις µπορούν να ληφθούν µόνον στα πλαίσια της ηµερησίας διατάξεως, µε εξαίρεση αυτά που αφορούν την αίτηση σύγκλισης έκτακτης ΓΣ.
 1. Η ΓΣ θεωρείται ότι έχει απαρτία µε την παρουσία των 2/3 των µελών της µε δικαίωµα ψήφου. Αν την προγραµµατισµένη ώρα δεν υπάρχει απαρτία, λαµβάνει χώρα 30 λεπτά αργότερα µε την ίδια ηµερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή η ΓΣ µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις θεωρούµενη ότι βρίσκεται σε απαρτία µε οσαδήποτε µέλη και αν παρευρεθούν, στην περίπτωση αυτή απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (‘/.ι) των µελών της.
 2. Όλες οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία.
 3. Της ΓΣ προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εταιρείας και διευθύνει τη συνεδρίαση, και αν δεν µπορεί αυτός, προεδρεύει ο αντικαταστάτης του. Στις ΓΣ τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών από εκλεγέντα στην ΓΣ πρακτικογράφο, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο, τον πρακτικογράφο και τα παρευρεθέντα µέλη.
 4. Όλες οι αποφάσεις της ΓΣ πλην της εκλογής Προεδρείου λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία.
 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας επί αποφάσεων της ΓΣ (πλην αρχαιρεσιών) υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Εταιρείας.
 • 10. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ.Σ
 1. Συζήτηση, έγκριση και επικύρωση του οικονοµικού προϋπολογισµού και του οικονοµικού απολογισµού.
 2. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.
 3. Έλεγχος γενικώς της διοίκησης.
 4. Λήψη αποφάσεων για τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τα µέλη ή το Προεδρείο.
 5. Καθορισµός του ύψους των εισφορών των µελών.
 6. Εκλογή Προεδρείου.
 • 11. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
 1. Η Εταιρεία διοικείται από το πενταµελές Προεδρείο, το οποίο εκλέγεται ως εξής:

1.1. Η εκλογή των µελών του Προεδρείου γίνεται µετά από καθολική και µυστική ψηφοφορία µεταξύ των Τακτικών µελών της ΓΣ για κάθε µέλος του Προεδρείου ξεχωριστά και µε απλή πλειοψηφία, οι δε εκλογές γίνονται υπό την εποπτεία και τον έλεγχο Εφορευτικής Επιτροπής, την οποία αποτελούν τρία (3) µέλη που εκλέγει η ΓΣ. Όσο δεν υπάρχει νέα έγκυρη εκλογή, ασκεί το κάθε µέχρι την στιγµή αυτή µέλος του Προεδρείου τις εργασίες και τα καθήκοντά του µε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις. Αν ένα µέλος πάψει να είναι µέλος κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωµατικό.

1.2. Ψήφος µε γραπτή εξουσιοδότηση σε µέλος της εταιρείας επιτρέπεται. Κάθε µέλος µπορεί να αντιπροσωπεύει το πολύ µέχρι τρία µέλη της εταιρείας ή να στέλνει την ψήφο του µε αλληλογραφία.

1.3. Υποψήφιοι για τις θέσεις του Προεδρείου µπορούν να είναι όσα µέλη είναι ταµειακώς τακτοποιηµένα και υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ή αποδέχονται πρόταση µέλους για την υποψηφιότητά τους, οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµεροµηνίας σύγκλισης της ΓΣ. Οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή(§ 1.1).

1.4. Εκλέγονται για το Προεδρείο κατά σειρά επιτυχίας οι πέντε (5) πρώτοι, οι δύο πρώτοι ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αντίστοιχα, οι δε υπόλοιποι αντιστοίχως θεωρούνται αναπληρωµατικά µέλη. Κάθε ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προεδρείου φέρει µέχρι πέντε (5) έγκυρους σταυρούς. Εάν υπάρξει ισοψηφία στις αρχαιρεσίες, διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Τα µέλη του Προεδρείου µπορούν να είναι και µέλη επιτροπών.

1.5. Η εκλογή των µελών του Προεδρείου είναι διάρκειας 4 ετών

 1. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα, τον Ταµία, ένα ακόµα µέλος, όπως επίσης και από δύο αναπληρωµατικά µέλη.
 2. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Προεδρείου και εκπροσωπεί επιστηµονικά, εκπαιδευτικά και διοικητικά την εταιρεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώπιον κάθε Αρχής, Οργανισµού ή Εταιρείας, δεσµευόµενος από τις αποφάσεις του Προεδρείου και της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Σε περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.
 4. Ο Πρόεδρος και ο Ταµίας υπογράφουν, ο καθένας χωριστά (ένας εκ των δύο) για τους τραπεζικούς λογαριασµούς. Έχουν, επίσης, την υποχρέωση και την ευθύνη να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δοσοληψίες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
 5. Η Διάρκεια της θητείας του Προεδρείου είναι 4 χρόνια. Είναι δυνατή η επανεκλογή.
 6. Το Προεδρείο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύµατος από τον αντικαταστάτη του. Στην πρόσκληση για συνεδρίαση αναγράφονται απαραιτήτως τα προς συζήτηση θέµατα (ηµερήσια διάταξη) µε ευθύνη του Προέδρου ή του αντικαταστάτη του.
 7. Το Προεδρείο είναι ικανό προς λήψη αποφάσεων (απαρτία) µε παρουσία τεσσάρων µελών του.
 8. Το Προεδρείο παίρνει τις αποφάσεις µε τουλάχιστον τέσσερις ψήφους, µε εξαίρεση την αποδοχή των µελών (§5.3). Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος.
 9. Τα µέλη του Προεδρείου µπορούν οποιαδήποτε στιγµή εγγράφως να δηλώσουν την παραίτησή τους.
 10. Πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Προεδρείου έχουν όλα τα τακτικά µέλη της εταιρείας.
 • 12. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
 1. Διοίκηση της ΕΛ.Ε.Φ.ΥΠ.Α.Ψ. και διαχείριση της περιουσίας της τηρώντας τις διατάξεις των νόµων, του καταστατικού και των Γενικών Συνελεύσεων.
 2. Προαγωγή, γενικότερα, των σκοπών της εταιρείας µε κάθε πρόσφορο τρόπο (συγκρότηση επιτροπών, διοργάνωση εκδηλώσεων, εκδόσεις κ.λ.π.)
 3. Εισήγηση της πρότασης προγράµµατος του τρέχοντος έτους, καθώς και του οικονοµικού προϋπολογισµού και απολογισµού. Ειδικότερα, για δαπάνη µεγαλύτερη των 4.000 Ευρώ ή για εκποίηση ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας, απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης µε την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.
 4. Σύνταξη, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, εσωτερικού κανονισµού της εταιρείας ή των επιτροπών της.
 5. Προετοιµασία της Γενικής Συνέλευσης.
 6. Σύγκλιση της τακτικής και των εκτάκτων ΓΣ.
 7. Αποδοχή, Διαγραφή και αποκλεισµός των µελών της εταιρείας.
 8. Διορισµός και απόλυση του προσωπικού της εταιρείας και καθορισµός της αντιµισθίας τους.
 9. Το Προεδρείο καθορίζει τα µέλη των επιτροπών της εταιρείας. Για την έγκριση του κανονισµού και, εν γένει, για το έργο των εν λόγω επιτροπών απαιτείται η κατά πλειοψηφία σύµφωνη γνώµη του Προεδρείου.
 10. Το Προεδρείο ορίζει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να µπορεί κάποιος να συµµετέχει και να αναλαµβάνει την ευθύνη για το έργο των εν λόγω επιτροπών.
 11. Στις υποχρεώσεις του Προεδρείου ανήκει και η συνεργασία µε άλλες Εταιρείες, Εκπαιδευτικούς Οργανισµούς, Πανεπιστήµια, Συλλόγους κ.λ.π.
 12. Οι αντιπρόσωποι στη Διεθνή Ένωση της Daseίη-Ανάλυσης (IVDA) καθορίζονται από το Προεδρείο.
 13. Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση του βιβλίου του ταµείου και την ταµειακή διαχείριση. Ενεργεί εισπράξεις και πληρωµές µε εντάλµατα και αναλήψεις χρηµάτων µε εξουσιοδότηση ή επιταγές ή συναλλαγµατικές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο (και τον Γενικό Γραµµατέα). Καταθέτει τα διαθέσιµα στο ταµείο µετρητά για λογαριασµό της Εταιρείας σε αναγνωρισµένη τράπεζα. Έχει, όµως, τη δυνατότητα να διατηρεί και να διαχειρίζεται ποσό µέχρι τα 1000 Ευρώ για τις τρέχουσες ανάγκες της εταιρείας. Τον Ταµία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο µέλος του Προεδρείου, το οποίο ορίζεται από το Προεδρείο.
 14. Το Προεδρείο, με βάση τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας θα αποφασίζει για θέμα που άπτονται πειθαρχικών παραπτωμάτων και για τον τρόπο λειτουργίας του Διαιτητικού Οργάνου Επίλυσης Διαφορών.
 • 13. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΙΙΙΤΡΟΠΗ.
 1. Είναι ένα όργανο της ΕΛ.Ε.Φ.ΥΠ.Α.Ψ. Έργο της είναι ο σχεδιασµός και η οργάνωση ενηµερωτικών σεµιναρίων που διενεργούνται εντός της εταιρείας για την ενηµέρωση των µελών της.
 2. Οι συµµετέχοντες(§ 12.10) στην εσωτερική ενηµερωτική επιτροπή εκλέγουν ανάµεσά τους τον Πρόεδρο της Επιτροπής για περίοδο 4 ετών. Όσο δεν υπάρχει έγκυρη νέα εκλογή, ο προηγούµεν ος υπεύθυνος ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του. Εάν ο υπεύθυνος αποχωρήσει πρόωρα, µπορεί να αντικατασταθεί µε εκλογή για το χρονικό διάστηµα που αποµένει.
 • 14. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Όλα τα εκδιδόµενα από την ΕΛ.Ε.Φ.ΥΠ.Α.Ψ. βιβλία, µεταφράσεις, περιοδικά και κάθε είδους έντυπα, βρίσκονται υπό την εποπτεία του Προεδρείου, που ορίζει και την Συντακτική Επιτροπή τους, (§ 12.9) εκδίδονται δε πάντοτε στην επωνυµία της εταιρείας.

 • 15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αλλαγή του καθορισµού του στόχου αυτού του καταστατικού είναι δυνατή µόνον µε την οµόφωνη απόφαση της ΓΣ. Τροποποίηση του καταστατικού είναι δυνατή µε απόφαση της απαρτίας της ΓΣ (§9.8). Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας η περιουσία της περιέρχεται σε συναφές νοµικό πρόσωπο ή φορέα, κατόπιν αποφάσεως της ΓΣ µε την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Η διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας είναι απεριόριστη.

 • 16. ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Στην σφραγίδα της ΕΛ.Ε.Φ.ΥΠ.Α.Ψ. αναγράφονται η επωνυµία (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα), η έδρα της και το έτος ίδρυσής της

 • 17. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κάθε ζήτηµα το οποίο δεν προβλέπεται από το καταστατικό ρυθµίζεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικά περί Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών και τις άλλες συναφείς διατάξεις του νόµου.

 • 18. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Καταστατικό αυτό, αποτελούµενο από δέκα οκτώ (18) άρθρα, διαβάστηκε καθαρά και δυνατά ώστε να το ακούσουν όλοι οι ιδρυτές που το υπογράφουν άρθρο προς άρθρο, συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και ως σύνολο από την Γενική Συνέλευση των µελών, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό, θα ισχύσει δε, από την εγγραφή του στα τηρούµενα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε .υπογράφηκε από τους συµβαλλόµενους.

Στην Αθήνα σήµερα 17 Μαρτίου 2019, οι συµµετέχοντες στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας µε την επωνυµία (ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ} µε το καταστατικό της 28 Ιανουαρίου 2004 και µε αριθµό κατάθεσης Πρωτοδικείου 1569 αποφάσισαν την ως άνω τροποποίηση του καταστατικού.